Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest firma Rewex s.c. Z siedzibą w Płocku, przy
ul.Spółdzielczej 33 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: 7743236459, REGON: 368270823.
Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane
dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą i inne właściwe przepisy
o ochronie danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i
poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wdrożyliśmy procedury i
polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy
zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także
możliwość egzekwowania wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom,
których dane dotyczą.
Wszystkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej zgłoszeniami,
należy kierować na adres e-mail biuro@rewex.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora Danych Osobowych, tj. ul.Spółdzielcza 33, 09-407 Płock.
W sklepie internetowym www.rewex.pl zbieramy następujące dane osobowe:
imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie
swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować zamówienie
adres zamieszkania – potrzebny do realizacji zamówień i wysyłki zamówionego przez
Państwa produktu,
numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawach pilnych, gdzie istotnym jest by
skontaktować się z Państwem jak najszybciej
adres e-mail – jest dla nas podstawową i najistotniejszą formą kontaktu z Państwem
przez cały proces realizacji zamówienia. Poprzez e-mail wysyłamy do Państwa
potwierdzenie zamówienia i status jego przebiegu.
NIP – numer Identyfikacji podatkowej (tylko od przedsiębiorców), którzy żądają
wystawienia faktury vat i posiadają numer NIP.
Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w
następujących przypadkach:
przy dokonywaniu zakupu w naszym sklepie internetowym za pomocą
udostępnionego na stronie internetowej sklepu internetowego formularza zamówienia
(zamówienie bez logowania/rejestracji konta),
Każdy Klient korzystający ze sklepu internetowego www.rewex.pl ma możliwość
wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać
informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki
prywatności.
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora
Danych Osobowych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży (tj. osób których dane
dotyczą) i oferowanych w sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji
przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do
osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.
Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji Państwa zamówienia.
Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe są pozyskiwane w sposób
bezpośredni od osoby, których dane dotyczą.
Państwa dane osobowe w żadnym przypadku nie są przekazywane do państwa
trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
Żadnych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby,
której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą
być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i
administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom
posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
Dane osobowe mogą być powierzane innym podmiotom przetwarzającym takie dane
tylko w zakresie niezbędnym do procesu realizacji zamówienia, a mianowicie
świadczącym usługi kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z
zamówionymi produktami,
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako
Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
Dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając
nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie
oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na
których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne;
mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu
przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych,
Poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których
mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o
poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby
posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne;
również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z
jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób
niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu
poprawienia lub sprostowania takich danych,
Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO -
innymi słowy mają Państwo prawo żądania usunięcia danych posiadanych przez nas
jako Administratora Danych Osobowych.
Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy
w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która
następnie została cofnięta
wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie
mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze
przetwarzanie Państwa danych osobowych,
Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach
niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych
osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę
do swojego żądania,
konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
Ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo
zwrócić do Administratora, jeżeli:
kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej
złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa powyżej
Przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo
uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na
komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego
administratora
Wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21
RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na
przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w
uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
Nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO
– w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO.
Wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że
przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób
naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z
zakresu ochrony danych osobowych.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie
zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego