Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014

I. Wstęp

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.rewex.pl (zwanego dalej: Sklepem) jest firma REWEXA.Bogucki, M.Bromczewski s.c. z siedzibą w Płocku, ul.Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, NIP 774-323-64-59, Regon 368270823 (zwana dalej: Sprzedawcą).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania zakupów w Sklepie.

 3. Kupującym (zwanym dalej: Klientem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Za pośrednictwem Sklepu dokonywana jest sprzedaż towarów oferowanych na stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące towarów, ich cech i właściwości są zamieszczone bezpośrednio przy każdym z towarów.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 6. Konsumentem jest Klient będący osobą fizyczną, który zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Sposoby porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą są następujące:

  (1)drogąmailową biuro@rewex.pl
  (2) telefonicznie: 24 262-78-95 lub 504-186-819

II. Ceny oraz dostępność towaru

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT oraz Koszty Gospodarowania Odpadami. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 2. Do cen towarów należy doliczyć ewentualne koszty ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres. Nie doliczamy opłat, gdy Klient podczas składania zamówienia wybierze opcję „Odbiór osobisty” oraz odbierze towar w salonie stacjonarnym Rewex w Płocku.

 3. Wysokości opłat za dostawę wyszczególnione zostały przy każdym produkcie z osobna.

 4. Prosimy o kontakt ze Sklepem drogą e-mailową (biuro@rewex.pl) lub telefonicznie (24 262-78-95, kom. 504-186-819) w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępności danego towaru.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane przez Sprzedawcę następnego dnia roboczego.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza, Klient o powyższym zostanie poinformowany przez Sklep.

 3. Klient składając zamówienie podaje swój adres e-mail, adres korespondencyjny, oraz numer telefonu kontaktowego.

 4. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową.

 5. Zamówienie może zostać przez Klienta anulowane do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę jego przyjęcia, nie dłużej aniżeli w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia (w takiej sytuacji Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@rewex.pl).

 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 7. W przypadku złożenia zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, Sprzedawca wysyła przesyłkę do Klienta po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów, chyba że Klient zażąda wysyłki każdego zamówionego towaru oddzielnie (oddzielnie będą wówczas liczone koszty wysyłki każdego z towarów). W takiej sytuacji prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@rewex.pl

 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 9. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lun (na życzenie Klienta) faktura VAT .

 10. Sposób oraz godziny dostarczenia przesyłki zależne są od firmy kurierskiej. Odbierając przesyłkę Klient powinien sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce prosimy o sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostawcy i odmówienie przyjęcia towarów.

 11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym produkcie, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@rewex.pl

IV. Płatności/dostawa

 1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

  1. gotówką za pobraniem (płatność u kuriera dostarczającego przesyłkę)

  2. gotówką w salonie stacjonarnym REWEX w Płocku, przy ul.Spółdzielczej 33

  3. przelewem bankowym na konto; numer konta podany będzie w e-mailu wysłanym razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Znajduje się on również w zakładce „o firmie”

   

   

 2. Klient ma możliwość kupienia towaru na raty. Szczegółowe informacje dotyczące zakupów ratalnych znajdują się przy każdym produkcie z osobna.

 3. Towar zakupiony przez Klienta w przypadku wyboru przez niego sposobu dostawy - odbiór osobisty, będzie dostępny w ciągu 48 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji. O przygotowaniu towaru i jego gotowości do odbioru Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie na wskazany przez niego przy złożeniu zamówienia adres e-mailowy.

 4. Towar zakupiony przez Klienta w przypadku wyboru przez niego sposobu dostawy – przesyłka kurierska, zostanie przekazany przez Sklep firmie kurierskiej celem doręczenia w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta lubod złożenia zamówienia w przypadku płatności pobraniowej. Do czasu faktycznego doręczenia towaru na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta należy doliczyć czas dostawy firmy kurierskiej, który wynosi do 48 godzin.

V. Odstąpienie od umowy i Reklamacje

A. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, numer 827), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru (towar został dostarczony do Konsumenta bądź osoby trzeciej lub został przez niego / przez nią odebrany).

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Korzystanie z wzoru formularza poniżej zamieszczonego nie jest jednak obowiązkowe.

   

  imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwaOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆOświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………..............................

podpis konsumenta 

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane przez Konsumenta na następujący adres:

  Rewex A.Bogucki, M.Bromczewski s.c., ul.Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

  (Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki).

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

 4. Zwrot płatności, o której mowa w ust. 5 może zostać wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę towaru, w stosunku do którego nastąpiło odstąpienie od umowy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Towar może zostać zwrócony przez Konsumenta bezpośrednio wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a najpóźniej powinien on zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Ze względu na charakter towarów oraz ich wielkość koszty zwrotu towaru mogą przewyższać koszty zwykłej przesyłki pocztowej.

 7. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy, odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

   

B. Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Z uwagi na fakt, że na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad, to ponosi on odpowiedzialność za wady towaru zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności zgodnie z art. 556, art. 5561-5563 kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje z tytułu wadliwości towaru Klient powinien kierować na adres:

  Rewex, ul.Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

  (Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki).

 3. Koszty przesłania towaru, który jest wadliwy na adres wskazany w ust. 2 ponosi Sprzedawca.

 4. W złożonej reklamacji prosimy wskazać opis usterki/wady, treść żądania oraz prosimy o podanie adresu, na który ma zostać zwrócony towar po rozpatrzeniu reklamacji. Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji i przesłaniem towaru ponosi Sprzedawca. Korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru nie jest obowiązkowe.

   

  FORMULARZ REKLAMACJI

   

  DANE KLIENTA

  Imię i Nazwisko..........................................................................

  Adres do zwrotu urządzenia po naprawie...........................

  Nr telefonu i adres e-mail........................................................

  Nr konta do ewentualnego zwrotu gotówki........................

   

  Do urządzenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię

  dowodu zakupu oraz oryginał karty gwarancyjnej

   

  Marka i model urządzenia........................................................

  Nr seryjny....................................................................................

  Opis usterki................................................................................

   

  Podpis klienta............................. Data..................................

   

 5. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy Sprzedawca zwróci Klientowi pieniądze przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

 6. Właściciel Sklepu zobowiązuje się rozpatrywać zgłoszone przez Klientów reklamacje z tytułu rękojmi w rozsądnym czasie, z zastrzeżeniem art. 5615 kodeksu cywilnego.

C. Reklamacja z tytułu gwarancji

 1. Zakupione od Sprzedawcy towary posiadają gwarancję polskiego dystrybutora lub producenta. Szczegółowy zakres i zasady, na jakich gwarancja jest udzielana zamieszczone są bezpośrednio w opisie towaru.

   

D. Wybór roszczeń

 1. Roszczenia z tytułu rękojmi oraz gwarancji nie wykluczają się ani nie ograniczają.

 2. Klient składając reklamację dokonuje wyboru podstawy zgłoszenia swoich roszczeń, tj. czy zgłasza je z tytułu rękojmi czy w ramach gwarancji.

 

VI. Dodatkowe informacje

 1. Szczegółowe informacje o funkcjonalnościach treści cyfrowych, o zabezpieczeniach jakie zostały zastosowane w zakresie możliwości korzystania z treści cyfrowej oraz o interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem zostały zamieszczone bezpośrednio w opisie poszczególnych produktów lub/i w specyfikacji technicznej.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  (a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  (b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  (c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulamin i go zaakceptować.

 2. Wszystkie towary zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z oficjalnej dystrybucji. Szczegółowe warunki gwarancyjne są przedstawione na karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego nabywanego urządzenia.

 3. W ofercie Sklepu znajdują się również towary pochodzące z ekspozycji i jako takie mogą nosić niewielkie ślady użytkowania. Przy każdym towarze ekspozycyjnym znajduje się informacja na ten temat.

 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Jeśli taka zgoda zostanie wyrażona, Sprzedawca może wysyłać Klientowi informacje handlowe, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 5. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Klienta przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 6. Wszelkie dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych na konta Klienta bez jego wyraźnej zgody. Podanie danych osobowych w Sklepie ma charakter dobrowolny. Klientowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.

 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.